فرم های پژوهشی

 

 

 

 

فرم طرح های پژوهشی درون دانشگاهی - اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم

 

 

 

 

  • فرم پروپزال طرح پژوهشی- فرم صفر
word
 

 

  • فرم الف ـ شناسنامه طرح پژوهشي  
word
 

 

  • فرم ب - وضـعیت طـرح پژوهشـی
word
 

 

  • فرم خلاصه وضعیت طرح پژوهشی
word
 

 

  • فرم تعهد اصالت طرح پژوهشی
word
 

 

  • فرم درخواست پرداخت قسط ها
word