مدیر خدمات آموزشی-پژوهشی

 

اداره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد دیلم بـــه عنوان بــــانــي و مسئول پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دیلم، با توجه به جايگاه مهم خود سعي در پيشبرد و ارتقـــاء سطــــح كيفي و كمــــي عرصه پژوهش در تمامي زمينه هـا نموده و با اولويت قــراردادن فعاليت هــاي پژوهشي در تلاش است تــا جايگاه شايسته اي در بيــن دانشگاهها پيدا نمايد.

اداره پژوهش و فناوري فعاليت هاي معتددي انجام و در اين راه امكانــات و تسهيلات مختلفي را جهت بهره وري بيشتر از نيروي علمي دانشگاه عرضه مي نمايد تا با ترغيب بيشتر اساتيد و دانشجويان گامي موثر در جهت ارتقاء علمي دانشگاه برداشته باشــد.
 


بــرخـــي از اموري كــه در حوزه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي دیلم در حال انجام است به شرح ذيل بيان ميگردد:
 
 
 
 • دریافت و بررسی پروپزال های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دیلم. 
 • آمادگی پذیرش طرح های یرون دانشگاهی از سوی اساتید و دانشجویان.
 • همكاري با اعضاء هيات علمي جهت انجام طرح هاي پژوهشي  مورد نياز.
 • ايجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتي جهت انجام فعاليت هاي نحقيقاتي استادان و دانشجويان.
 • حمايت از تيم هاي تحقيقاتي جهت شركت در مسابقات علمي دانشجویی در داخل کشور
 • ارائه خدمات از كتابخانه، آزمايشگاهها و کارگاهها و وب سایت دانشگاه جهت آموزش پژوهش.
 • خريداري تجهيزات ويژه آموزشي، آزمايشگاهي، پژوهشي جهت گروههاي آموزشي
 • برگزاري همايش هاي بين المللي، ملي و ... جهت تبادل آخرين دستاوردهاي علمي.
 • پذيرش دانشجويان ممتاز در باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن علمی.
 • تشويق مقالات علمي چاپ شده اساتيد، دانشجويان و دیگر پژوهشگران.
 • برگزاري سخنراني هاي علمي، كارگاههاي آموزشي و پژوهشی توسط اساتید.
 • تولید نرم افزارهای پژوهشی تحت وب جهت تسریع امور پژوهشی و آموزشی.
 • ...
 •  

 

pajouhesh