زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1399-1400
1399/06/18

اطلاعیه

دانشجویان گرامی ورودی های ۹۶ و ماقبل مطابق با برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه استان بوشهر روز سه شنبه ۹۹/۶/۲۵ در دو نوبت ، نوبت اول ساعت ۸-۱۴ و نوبت دوم از ساعت ۲۲الی ۶ صبح روز بعد در سامانه آموزشیار به آدرس زیر انجام می شود

دانشجویان گرامی ورودی های ۹۷و ۹۸مطابق با برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه استان بوشهر روز چهارشنبه ۹۹/۶/۲۵ در دونوبت ، نوبت اول ساعت ۸-۱۴ و نوبت دوم از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد در سامانه آموزشیار به آدرس زیر انجام می شود.