مرکز مشاوره لمین

خدمات مشاوره ای در زمینه های مشاوره فردی، روانشناختی، خانواده، پیش ازدواج، تربیتی و تحصیلی هر هفته در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 8 الی 10 صبح توسط خانم دکتر آل بهبهانی هیات علمی گروه روانشناسی واحد به دانشجویان متقاضی ارایه می گردد.
ضمنا با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت سلامتی شما عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه جلسات مشاوره ای خود را به صورت غیرحضوری و تلفنی ارایه می نماید.


شماره تماس مرکز مشاوره: 07733244016 داخلی 112