حوزه عمرانی

اهم دستاوردهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیلم

 

1-راه اندازی سایت دانشگاه و استقرار در آن در سال 1388.

2-احداث جاده دستری به سایت دانشگاه از جاده اصلی ورودی خوزستان به دیلم به طول بالغ بر 400متر با ارتفاع قریب به 2متر از سطح زمین و عرض 24متر به صورت آسفالته در سال1385 و بلوار کشی آن.

3-احداث ساختمان اداری - آموزش به مساحت 2400متر و ساختمانهای متعلقهدر سایتاین واحد دانشگاهی.

4- احداث و انتقال خط فیبر نوری(خط تلفن های دانشگاه)، آب مصرفی و برق، از مرکز شهر به سایت دانشگاه به مسافت بالغ بر4 کیلومتر.

5- محوطه سازی سایت دانشگاه به مساحت بالغ بر 40.000متر مربع با ارتفاع قریب به 2متر از سطح زمین با مصالح راه سازی از قبیل خاک رس و مخلوط کوهی.

6-احداث پارکینگ دانشجویی دانشگاه به مساحت بالغ بر 5000 متر مربع.

7-ایجاد فضاهای سبز در سایت دانشگاه به مساحت بالغ بر15000متر مربع.

8-حصارکشی دور زمین دانشگاه به طول بالغ بر 2000متر به صورت پایه کوبی فلزی و فنس کشی و ایجاد سد خاکی به صورت خاکریزی به ارتفاع قریب به 2 و عرض 4متر

9-زیرسازی دیوار جلوی سایت دانشگاه به طول 400متر با عرض 4 و ارتفاع قریب به 5/1متر جهت احداث دیوار و آماده سازی احداث سردرب ورودی دانشگاه. که مراحل احداث دیوار جلو و سردرب واحد جهت سال جاری در دست اقدام می باشد.

10-احداث پارک دانشجویی(فضاهای سبز) مسجد دانشگاه به مساحت بالغ بر 7500متر مربع.

11-پیگیری و اخذ موافقت یکی از خیرین جهت احداث ساختمان مسجد، سرویسهای بهداشتی مربوطه ،حیاط ، دیوارکشی و ایجاد فضاهای سبز، به مساحت بالغ بر3000متر مربع جهت این واحد دانشگاهی.

12-احداث جاده دسترسی به مسجد دانشگاه به طول بالغ بر250 و عرض 24 و ارتفاع بالغ بر2متر از سطح زمین به صورت آسفالته و احداث بلوارهای مربوطه.

13- احداث شبکه انتقال آب مصرفی ساختمان مسجد دانشگاه به طول بالغ بر250متر با قطر 5/1اینج از وردی سایت دانشگاه به مسجد و نصب انشعاب مربوطه.

14-احداث شبکه برق رسانی از شبکه برق شهر(خارج از سایت دانشگاه) به ساختمان مسجد دانشگاه جهت برق مصرفی مسجد به طول بالغ بر 250متر بانصب یک دستگاه تراز مربوطه.

 

15-احداث پارکینگ اساتید و کارکنان به صورت مسقف به مساحت بالغ بر700متر مربع در سایت دانشگاه.

16- احداث زمین ورزشی دانشجویان (زمین چمن مصنوعی) به مساحت بالغ بر 3000متر مربع وایجاد جاده دسترسی به آن،که مراحل تکمیلی احداث آنهاجهت سال جاری دردست اقدام می باشد.

17- اقدام به اجرای پروژه تکثیر آبزیان گرمسیری در دانشگاه که اقدامات احداث آن جهت سال جاری در حال پیگیری می باشد.