فعالیت های حوزه مالی

بخشی از فعالیت های حوزه مالی دانشگاه:

1-اخذ مجوز از سازمان مرکزی برای واحد دیلم جهت اعطای تخفیف برای رشته های عمران (50%) ، برق (50%) ، روانشناسی (30%) ، فقه و حقوق (30%)

2- امکان تقسیط شهریه برای دانشجویان در هر ترم.

3- تحصیل رایگان دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و بهزیستی.

4- بخشودگی کامل شهریه در ترمی که دانشجویان ازدواج (تاریخ عقد) کرده اند.

5- اختصاص وام وزارت علوم در هر ترم برای دانشجویان.

6- اختصاص تخفیف دانشجویی برای دانشجویان ممتاز علمی و همچنین ورزشکار و حائز رتبه برای هر ترم.

7- اعطای تخفیف به دانشجویانی که بیش از یک عضو خانواده آنها در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند.