حوزه ورزش
تعدادی از فعالیت ها و مقام های کسب شده در بخش ورزشی:
 
کسب عنوان سوم  کشوری تیم فوتبال دانشجویی
 
 کسب عناوین قهرمانی تیم والیبال دانشجئیی در استان
 
 کسب عناوین دومی وسموی تیم فوتسال دانشجویی در استان
 
 کسب عنوان هشتم مسابقات والیبال ساحلی کشوری
 
 کسب عنوان قهرمانی تیم تنیس روی میز کارکنان وهیت علمی در مسابقات بین دانشگاهی استان
 
 برگزاری یک دوره داوری فوتبال درجه cدر سطح شهرستان
 
 کسب عماون سومی تنیس روی میز کارکنان وهیت علمی دراستان
 
 برگزاری چندین دوره پیاده روی در سطح شهرستان بمناسبت های مختلف
 
 کسب عناون دومی مسابقات دومی  میدانی دانشجویی در سطح منطقه ای