جشن بزرگ ازدواج دانشجویی
1397/09/28

جشن بزرگ ازدواج  دانشجویی
دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از مورخه 1/1/96 لغایت 1/9/97 می باشد جهت شرکت در این مراسم به سایت ezdevaj.nahad.ir/97 مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ضروری است پس از ثبت نام در سایت مدارک ذیل را به امور دانشجویی تحویل نمایند.
ا- اصل صدور عقدنامه 2- اصل شناسنامه زوجین 3- اصل کارت ملی زوجین