بازدید دانش آموزان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم به مناسبت هفته مشاغل به روایت تصویر
۱۳۹۷/۲/۵