تجمع دانشگاهیان واحد بندر دیلم در اعلام انزجار از سخنان رئیس جمهوری آمریکا
۱۳۹۶/۷/۲۳