تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396
۱۳۹۶/۵/۲۷

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم   در سال تحصیلی 97- 96

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

پایان امتحانات

شروع امتحانات

پایان کلاس

شروع کلاس

حذف و اضافه

ثبت نام و انتخاب واحد

96/10/28

96/10/16

96/10/14

96/06/25

10  الی 13     مهرماه

12 الی 22 شهریورماه 96

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

پایان امتحانات

شروع امتحانات

پایان کلاس

شروع کلاس

حذف و اضافه

ثبت نام و انتخاب واحد

97/04/7

97/03/27

97/03/24

96/11/14

28 الی3 اسفندماه 96

7 الی 12   بهمن ماه 96

 

دوره تابستان سال تحصیلی 97-96

پایان امتحانات

شروع امتحانات

پایان کلاس

شروع کلاس

حذف و اضافه

ثبت نام و انتخاب واحد

97/06/0/8

97/06/03

97/06/01

97/04/23

ندارد

16 الی 21 تیر ماه 97