تعطیلی دانشگاه قسمت اداری و آموزشی دانشگاه
۱۳۹۶/۵/۱۴

طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قسمت اداری دانشگاه از تاریخ 96/05/14 تا تاریخ 96/05/25 تعطیل می باشد

×کلیه کلاسها طبق برنامه برگزار می گردد.